Randers Håndværker- og Industriforening - randershif.dk © 2010                    

 

 

 

Om foreningen

- Erhvervsnetværk og -udvikling i over 160 år

 
Foreningen er i dag bl.a. aktiv i forhold til det erhvervspolitiske på lokalt plan, hvor dialog med kommunen i forhold til de kommunale udbud og indkøb er vigtig for ejere og ledere af små og mellemstore virksomheder. Som ved stiftelsen er erhvervspolitik og netværk stadig en del af foreningens forudsætninger.
 
Den 11. september 1848 mødtes oldermændene i Randers og nedsatte et arbejdsudvalg, ”der skulle virke for oprettelse af håndværkerforeninger i jyske købstæder og med særligt henblik på en foreningsdannelse i Randers”.
Randers Håndværker- og Industriforening blev stiftet den 15. oktober i 1848. Blandt stifterne og medlemmerne af den første bestyrelse fandtes var bl.a. blikkenslagermester Meyer (der valgtes til foreningens første formand), snedkermester Juul, tømmermester Christensen, bagermester Cortsen, farver Halkier, skræddermester A. Petersen, kobbersmedemester Hostup, murermester Lerche, gravermester Hansen, skomagermester N. Lauritzen.
 
Politisk fokus fra starten
Der var fra foreningens start politisk fokus. For at sikre sig information om de politiske udvikling var en af foreningens første aktiviteter at tegne abonnement på Randers Avis, Fynske Stiftstidende og Rigsdagstidende.
1851 messe og netværk for erhvervsfolk i Randers

Inspireret af verdensudstillingerne i Europa og USA lavede Randers Håndværker- og Industriforening sin egen messe, hvor fabriks- og håndværksarbejdere – også fra andre købstæder end Randers – kunne udstille deres produkter.

Erhvervsvejledning og personlighedstest
Foreningen tog ved generalforsamlingen i 1931 initiativ til at oprette et psykoteknisk institut. Instituttets formål var at profilteste unge mennesker som et led i deres erhvervsvejledning og gennem en vurdering af de unges forudsætninger og kompetencer hjælpe dem og byens mestre til at ansætte de rigtige lærlinge.

I foreningen har vi altid fokuseret på netværk og kompetenceudvikling som vigtige områder for medlemmerne og erhvervslivet generelt. Det er vigtigt at virkomshederne ahr den rigtige arbejdskraft til at imødekomme markedets krav ligesom det er vigtigt for virksomhederne at møde og udveksle erfaringer og vise sin kunnen.

Foreningens jubilæumsskrift beskriver vores farverige historie – hvor udviklingen i Randers bl.a. er sat i et globalt historisk perspektiv. Kontakt foreningen for at høre mere.
 
 
Forenings vedtægter
 
§ 1.
Haandværker- og Industriforeningen i Randers er stiftet den 15. oktober 1848 og har til formål:
 
1. at varetage og fremme håndværkerstandens og industriforeningens interesser i almindelighed
2. at holde belærende foredrag samt afholde selskabelige sammenkomster og fester
3. at virke for stiftelse og bevarelse af legater for trængende håndværkere og disses efterladte og unge under uddannelse, samt virke for bevarelse af ”Håndværkerstiftelsen”.
 
§ 2.
Adgang til at søge optagelse som medlem har enhver person over 18 år, som er bosiddende i Randers eller nærmeste omegn. Anmodning om optagelse kan ske ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Bestemmelse om optagelse træffes ved simpelt stemmeflertal på et bestyrelsesmøde.¨
 
§ 3.
Enhver, der optages som medlem, skal have meddelelse herom og tilstilles foreningens vedtægter.
 
§ 4.
Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent opkræves for 1 år ad gangen pr. betalingsservice. Er kontingentet ikke betalt ved årets udgang, kan medlemskab fortabes.
 
§ 5.
Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, skal dette foregå skriftligt til bestyrelsen.
Kontingentet skal dog betales for det år, i hvilket begæring om udmeldelse indsendes. Udtrådte eller udelukkede medlemmer har intet krav på eller ret til andel i foreningens aktiver.
 
§ 6.
På given foranledning kan der udnævnes æresmedlemmer, når bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen herom. Æresmedlemmer betaler intet kontingent.
 
§ 7.
Ældre medlemmer, der har været ydende medlemmer i en længere årrække, kan gøres kontingentfrie.
 
§ 8.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Der afholdes en ordinær generalforsamling årlig inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når der findes anledning dertil, eller efter skriftlig begæring derom af mindst 20 medlemmer.
 
§ 9.
Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for Foreningen og Stiftelsen til godkendelse
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for Foreningen og Stiftelsen til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 1 suppleant
7. Valg af revisor.
8. Vedtagelse af kontingent
9. Eventuelt
 
§ 10.
Mindst 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, skal bekendtgørelse herom være foreningens medlemmer i hænde. Foreningens regnskab kan på samme tidspunkt rekvireres ved foreningens bestyrelse.
 
§ 11.
Håndværkerforeningens bestyrelse er samtidig repræsentanter i stiftelsens bestyrelse.
 
§ 12.
For Haandværker- og Industriforeningens forpligtelser hæfter alene Haandværker- og Industriforeningens formue.
 
§ 13.
Forandringer i eller tilføjelser til lovene skal for at have gyldighed vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og hvor mindst ¾ af disse stemmer for forslaget.
Hvis et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er mødt, indvarsles til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 3 uger efter den første. Her finder sagen da sin afgørelse uanset det mødte antal medlemmer, men med den nævnte kvalificerede majoritet. Forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
§ 14.
FForeningens interesser varetages af en bestyrelse, der skal bestå af 3-5 medlemmer. Valgene gælder for 3 år, således at der hvert 3. år afgår et bestyrelsesmedlem efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger ud af sin midte formand, næstformand og fordeler i øvrigt de andre udvalg imellem sig.
 
§ 15.
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte det anses for fornødent. Formanden berammer møderne og leder forhandlingerne ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen varetager foreningens legater og bærer ansvaret for, at disse uddeles statutmæssigt. Formandens underskrift i forbindelse med et bestyrelsesmedlems forpligter forening.
 
§ 16.
Bestyrelsen danner alle faste udvalg.
Bestyrelsen udpeger tillige delegeret for Varelotteriet. Under kassereren hører alle foreningens regnskaber, og vedkommende har pligt til stadig at holde bestyrelsen underrettet om foreningens økonomiske forhold.
 
§ 17.
Leverancer til og arbejder for foreningen skal så vidt muligt fordeles mellem foreningens medlemmer.

§ 18.
Skulle foreningen efter lovlig vedtagelse blive opløst, skal der vælges et likvidationsudvalg, og muligt overskud skal da tilfalde foreningens legater og ”Haandværkerstiftelsen” efter likvidationsudvalgets skøn. Samtlige legater vil være at henføre under administration af Randers Kommune og skal af denne bestyres i overensstemmelse med fundatserne eller legat-stifternes vilje.
 
 
Således lovligt vedtaget på ordinær generalforsamling 4. maj 2022 og ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2022

Erik Lundorff
Karsten Skjødt-Jakobsen
Mads Lundorff
Hans Jørgen Sørensen
Hans Christian Jakobsen
 

 

 

 

 

 

 


  • Få indflydelse »
Tilmeld dig SMVdanmarks Analysepanel og få erhvervspolitisk indflydelse.

  • Spar dit kontingent her »
Spar dit kontingent og mere til - rabatter til gavn for dig og din virksomhed.Samarbejdspartnere: